Lapsen päivän polku

Esimerkki siitä, miten muotoilun avulla voidaan tehdä varhaiskasvatuksen arjen nykytilaa visuaalisesti näkyväksi sekä varmistaa, että lapsen varhaiskasvatuspäivä on vasunmukainen - joka päivä.

Lapsen varhaiskasvatuspäivän polku on yksi esimerkki yhden varhaiskasvatusryhmän yhdestä varhaiskasvatuspäivästä. Lapsen varhaiskasvatuspäivän polku auttaa havainnollistamaan varhaiskasvatuksen konkretian - se on se polku, jonka lapsi läpikäy päivittäin tavalla tai toisella. Yhden päivän polku voidaan ajatella mahdollisuutena ja resurssina - millainen polku (rakenteellisesti) tänään on käytössä, määrittelee päivän perustan.

Polku tekee näkyväksi yhden päivän eri vaiheet kronologisessa järjestyksessä.

Polun tarkoituksena on tehdä päivän realiteetit ja mahdollisuudet näkyviksi. Hyödynnämmekö päivän eri vaiheita esimerkiksi leikillisyyden tai oppimisen näkökulmasta? Entäpä, miten lapsen osallisuus toteutuu ruokailutilanteissa, siirtymissä tai vaikkapa lepohetkellä? Toteutetaanko vasun tavoitteita käytettävissä olevien resurssien kannalta tarkoituksenmukaisimpaan aikaan?

Huomaatko lapsen värikkään polun vieressä toisen polun? Se on yhden lapsiryhmän varhaiskasvattajien päivän polku, joka havainnollistaa ryhmässä läsnäolevien aikuisten määrän päivän eri vaiheissa. Nämä kaksi polkua osoittavat ne hetket ja tilanteet, jolloin kaikki ryhmän aikuiset ovat läsnä eli esimerkiksi ne hetket, jolloin voidaan toteuttaa pienryhmätoimintaa. Polkua voidaan tarkastella kokonaisuutena tai jokaista vaihetta erikseen vasun eri tavoitteiden näkökulmista. Näin voidaan helposti todeta, että polun eri vaiheissa on erilaiset realiteetit ja mahdollisuudet erilaisten tavoitteiden todentamiseen.

Sen lisäksi, että polku tekee näkyväksi lapsen päivän eri vaiheet, voidaan sen avulla tarkastella myös varhaiskasvattajien työtehtävien sijoittumista päivän eri vaiheisiin - kuten mikä on lasten toiminnan kannalta otollisin hetki hoitaa niitä tehtäviä, jotka vähentävät ryhmässä läsnäolevien aikuisten määrää.

Asiakkaan näkökulmasta tasalaatuisuudessa on kyse siitä, että jokainen asiakas tulee kohdatuksi ja kohdelluksi vasun lupausten mukaisesti - minimissään yhtä tasa-arvoisesti ja laadukkaasti. 

Polkua voi hyödyntää nykytilanteen kuvaamisen lisäksi toiminnan asiakaslähtöisessä kehittämisessä. Palveleeko oma polku ryhmän tarpeita? Voisiko päivän polun eri vaiheet olla jossakin toisessa järjestyksessä? Yleisesti ns. pysyviä palikoita polulla on vain ruokailujen ajankohdat sekä toki myös päivän pituus (yksikön aukioloaika) - eli niitä, joihin varhaiskasvattajilla ei ole mahdollista vaikuttaa. Kaikkeen muuhun lienee halutessaan ja mahdollisuus tehdä muutoksia, mikäli muutokset mahdollistavat ja tukevat vasun sisältöjen todentumista aiempaa paremmin.

Jokainen yksittäinen varhaiskasvatuspäivä on lapselle merkityksellinen. Varhaiskasvatuksen laatu eli se, miten varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteet todentuvat lapselle, on arvioitavissa joka päivä. Miten lapsen päivän polulla tänään todentui esimerkiksi sensitiivinen kohtaaminen, leikki, positiivinen pedagogiikka, osallisuus, kiireettömyys, oivaltamisen, oppimisen ja liikkumisen mahdollisuus - kaikki asioita, joihin lapsella on oikeus joka päivä.

Mikäli jollekin vasun sisällön osalle ei löydy arjen rakenteista tilaa tai aikaa, jää lapsen oikeus tältä osin toteutumatta. Lapsen yhden päivän polku sekä varhaiskasvatusvuoden polku auttavat varhaiskasvattajia varmistamaan omalta osaltaan, että lapsen oikeudet todentuvat varhaiskasvatuksen arjessa - joka päivä.

Yläpuolella erilaisia esimerkkipohjia aamun tulotilanteesta. Päivän polkua voidaan palastella kunkin tiimin tai varhaiskasvatusyksikön omia toiveita ja tarpeita vastaaviksi. Päivän polun eri osia voidaan hyödyntää yhteisten toimintamallien varmistamisen lisäksi varhaiskasvatushenkilöstön sekä sijaisen perehdyttämisessä - visuaaliset huoneentaulut toimivat oivallisina pikakiteyttäjinä ja -muistuttajina arjessa.

Voit lukea lisää arjen avuista tästä

Voisiko tästä olla apua teidän varhaiskasvatukseen? Ole yhteydessä niin jutellaan lisää polun mahdollisuuksista :)

sari(at)muotoillaanvarhaiskasvatusta.fi

(tai alla olevan yhteydenottopyynnön kautta)