Miten voin auttaa?

Olen Sari Smedman - varhaiskasvatus- ja esiopetuspalvelun muotoilija. Vuodesta 2013 alkaen, aloittaessani ensimmäiset muotoiluopintoni, olen tutkinut ja kokeillut muotoilun mahdollisuuksien hyödyntämistä varhaiskasvatuksessa. Ilokseni voin todeta, että kyllä, muotoilun menetelmät taipuvat mainiosti myös varhaiskasvatuspalvelun erilaisten prosessien sekä arjen haasteiden ratkaisemiseen sekä varhaiskasvatuspalvelun strategiseen muotoiluun. Muotoilun avulla voidaan ratkaista monenlaisia haastavia yhtälöitä ja tilanteita - tarkoituksena, että palvelua muotoillaan ihmisiä varten.

Muotoillaan varhaiskasvatusta -blogissa teen palanen kerrallaan näkyväksi muotoilun mahdollisuuksia varhaiskasvatuspalvelun strategisessa suunnittelussa, varhaiskasvatuspalvelun eri prosesseissa sekä arjen toimivuuden ja tarkoituksenmukaisuuden lisäämisessä.

Palvelujen muotoilu on yhteistyötä - toimiva palvelu, jossa kaikki osapuolet tuntevat itsensä osalliseksi, rakennetaan aina yhdessä eri toimijoiden näkökulmat huomioiden.

Jos aihe kiinnostaa ja kaipaat muotoiluosaamisapua, ole yhteydessä. 

Terveisin,

Sari Smedman

sari(at)muotoilaanvarhaiskasvatusta.fi

Muotoillaanko varhaiskasvatusta?

Muotoiluajattelu sekä palvelumuotoilun menetelmät tarjoavat oivallisen lähtökohdan ja pohjan monenlaisiin varhaiskasvatuksen haastaviin yhtälöihin. Osa palvelumuotoilun työkaluista sopii sellaisenaan hyvin varhaiskasvatuspalvelun eri osa-alueiden kehittämiseen, mutta tarvitaan ehdottomasti myös varhaiskasvatuksen erityisosaamista, jotta päästään suoraan asian ytimeen. Varhaiskasvatuspalvelun erityisyyden vuoksi tarvitaan juurikin varhaiskasvatuspalvelua palvelevia spesifejä työkaluja.

Viime vuosina olen muotoillut ja visualisoinut varhaiskasvatukseen erilaisia ihmisläheisiä, arkijärkisiä ja osallisuuden huomioivia visuaalisia työkaluja - sellaisia, jotka auttavat varhaiskasvatushenkilöstöä sekä työnjohtoa arjessa. On kyse sitten asiakasprosessien selkeyttämisestä ja järkevöittämisestä tai varhaiskasvatusarjen haasteista, on kaikkiin haasteisiin ja tilanteisiin löytynyt ideointien ja kokeilujen seurauksena aina ratkaisu / ratkaisuja. Ja mikä parasta - yhdessä johdon, varhaiskasvatushenkilöstön sekä asiakkaiden kanssa. Yhteiskehittäminen mahdollistaa eri osapuolien osallisuuden ja näkemysten huomioimisen ja parhaimmillaan se lisää työhön ja palveluun sitoutumista ja tyytyväisyyttä.


Ideointi- ja osallisuuspajat

Ideointi- ja osallisuuspajoissa kaikki osallistujat ovat tasa-arvoisia ja jokaisen osallistujan näkemys sekä kokemus on merkityksellinen.

Ideointipajassa kerätään tietoa, motivoidutaan, ideoidaan, vaikutetaan yhdessä.

Pajojen tarkemmat sisällöt sovitaan aina tarvetta vastaaviksi.

Pajoja voidaan järjestää yhden tai useamman tapaamiskerran toteutuksena, riippuen haasteesta sekä tavoitteesta.

Varmistetaanko, että toimintaa kehitetään yhdessä sekä tarveperusteisesti?


Asiakaslähtöinen varhaiskasvatuspalvelu

Asiakaslähtöiset materiaalit (mm. asiakasesitteet ja -lomakkeet) lisäävät ymmärrystä, luottamusta ja tukevat asiakasprosessin tasalaatuista todentumista.

Visualisoidut huoneentaulut auttavat muistuttamaan henkilöstöä yhdessä sovituista toimintamalleista.

Asiakaslähtöinen ja arjen kestävä varhaiskasvatuksen kehittäminen ja projektisuunnittelu.

Osallisuuden varmistamisen menetelmät.

Varmistetaanko, että palvelu on asiakaslähtöistä, ymmärrettävää sekä osallisuuden mahdollistavaa? 

Tasa-arvoinen varhaiskasvatus

Koulutusta ja sparrausta varhaiskasvattajille:

Lapsen oikeudet todeksi (taso 1)

Oivalluksia osallisuuteen (taso 2)

Osallisuuden toimintakulttuuri (taso 3)

Taso 1 soveltuu parhaiten varhaiskasvattajille, joilla ei ole aiempaa kokemusta tai osaamista varhaiskasvatuksesta sekä henkilöille, jotka eivät vielä ole oivaltaneet vasun perusteita.

Tasot 2 ja 3 sopivat parhaiten varhaiskasvattajille, jolla on jo vasun perusteet hallussa, mutta kaipaavat ymmärrystä ja vinkkejä osallisuuden todentamiseen.

Varmistetaanko, että varhaiskasvatus on tasa-arvoista kaikille lapsille, joka päivä?

Varhaiskasvatuksen strateginen muotoilu

Varhaiskasvatuksen strategisella muotoilulla luodaan uusia ratkaisuja varhaiskasvatuksen nykytilaan sekä tuleviin haasteisiin.

Varhaiskasvatuksen strategisen muotoilun keskiössä on asiakaslupauksen eli varhaiskasvatussuunnitelman todentumisen varmistaminen.

Varmistetaanko, että organisaation prosessit tukevat asiakaslupauksen todentumista - tavoitteena tasalaatuinen varhaiskasvatuspalvelu?

Muotoilun hyötyjä

Asiakkaille

Kun palvelu on hyvin muotoiltu, asiakkaat ovat tyytyväisiä.

Hyvin muotoiltu palvelu auttaa asiakasta ymmärtämään ja mahdollistaa myös ennakoinnin.

Palvelumuotoilu perustuu asiakaslähtöisyyteen, jossa asiakasymmärryksen kautta palvelua kehitetään asiakasempatia huomioiden.

Asiakaslähtöisen palvelun kehittäminen on yhteiskehittämistä, johon otetaan mukaan asiakkaat sekä henkilöstöä organisaation eri tasoilta.

Asiakaslähtöisessä varhaiskasvatuksessa huomioidaan asiakasosallisuus (lapsen sekä huoltajan näkökulmat) joka päivä mm. kohtaamisissa, varhaiskasvatuspäivän eri vaiheissa sekä tieto-osallisuuden tarjoumin.

Varhaiskasvatushenkilöstölle

Selkeät ja hyvin muotoillut asiakaslähtöiset prosessit ja materiaalit:

  • toimivat henkilöstölle perehdytysmateriaalina - kun henkilöstö tietää, millaisia palvelulupauksia varhaiskasvatuspalvelu sisältää (esim. päivä- tai vuositasolla), auttaa se oman ryhmän toiminnan asiakaslähtöistä (vasun mukaista) suunnittelua ja toteuttamista
  • auttavat henkilöstöä asiakasyhteistyössä - kun asiakkaat tietävät, mitä palvelu sisältää, vältytään varhaiskasvatuksen arjessa turhilta oletuksilta ja väärinymmärryksiltä
  • auttavat henkilöstöä muistamaan ja toteuttamaan arjessa yhdessä sovittuja toimintatapoja (esim. huoneen taulut)
  • auttavat henkilöstöä sekä sijaisia onnistumaan ja varmistamaan tasalaatuisen varhaiskasvatuksen myös poikkeustilanteissa

Palveluntarjoajalle

Hyvin muotoiltu palvelu on taloudellisesti kannattava ja tehokas - keskitytään asiakkaiden kannalta olennaisimpaan.

Strateginen muotoilu auttaa ennakoimaan - muotoilun keinoin voidaan tehdä näkyväksi palvelun nykytila sekä tulevaisuuden skenaariot.

Hyvin toimiva palvelu, jossa on selkeät ja tarkoituksenmukaiset asiakaslähtöiset prosessit, on myös veto- ja pitovoimatekijä henkilöstölle.

Selkeä ja ymmärrettävä palvelu lisää asiakkaiden tasa-arvoisuutta.

Palvelumuotoilun avulla lisätään osallisuutta - kun palvelussa huomioidaan asiakasempatia, henkilöstön ja palveluntarjoajan näkökulmat, kaikki osapuolet voivat kokea oman osansa palvelussa tarkoituksenmukaiseksi ja merkitykselliseksi.

Jokainen projekti on yksilöllinen, joten saat aina tarpeidenne mukaisen maksuttoman tarjouksen.

Tarjousta pyydettäessä, kerro mihin tarkoitukseen / tilaisuuteen, mille kohderyhmälle, milloin palvelua tarvitaan sekä koulutusten osalta osallistujamäärä ja onko kyseessä lähi- vai etätilaisuus.