Mistä varhaiskasvatuksen muotoilussa on kyse?

Tiivistetysti varhaiskasvatuspalvelun muotoilussa on kyse asiakaslähtöisyyden varmistamisesta. Siitä, että kaikille lapsille kuuluva varhaiskasvatus on tarpeita vastaavaa, ymmärrettävää, saavutettavaa sekä todentuvaa. Asiakkaan näkökulmasta varhaiskasvatussuunnitelma on palvelulupaus, jonka tulisi todentua kaikille asiakkaille tasa-arvoisena ja tasalaatuisena. Mikäli näin ei ole, voidaan muotoilun keinoin tehdä varhaiskasvatuksen eri osa-alueiden ja sisältöjen todentumisen nykytila näkyväksi, todeta mahdolliset kipukohdat sekä ratkaista ongelmia.

Varhaiskasvatuksen muotoilussa hyödynnetään ja sovelletaan palvelumuotoilun menetelmiä. Palvelumuotoilu on palvelujen suunnittelua, innovoimista ja kehittämistä. Palvelumuotoilussa on käyttäjäkeskeinen näkökulma. Se pyrkii takaamaan, että palvelut ovat hyödyllisiä, käyttökelpoisia ja toivottavia asiakkaan näkökulmasta sekä tehokkaita ja selvästi erottuvia toimittajan kannalta. Palvelumuotoilu on osallistavaa - yhteiskehittämiseen kutsutaan mukaan eri näkökulmien edustajia (asiakkaat, työntekijät, päätöksentekijät). Palvelumuotoilu on myös prosessien visualisointia ja työkaluvalikoima.

Varhaiskasvatuspalvelun asiakaslähtöisyyttä kokonaispalvelussa voidaan tarkastella palastelemalla palvelu kolmeen vaiheeseen: mitä tapahtuu ennen lapsen varhaiskasvatuksen alkamista, mitä varhaiskasvatuksen aikana ja mitä varhaiskasvatuksesta siirryttäessä esiopetuksen kautta perusopetukseen tai vaikkapa lapsen siirtyessä toiseen varhaiskasvatusyksikköön. Näitä kutakin vaihetta voidaan tarkastella edelleen yksityiskohtaisemmin palvelun eri toimijoiden näkökulmasta.

Varhaiskasvatuksen kokonaispolkumallinnuksessa on kuvataan asiakkaan (lapsi / huoltaja) kannalta olennaiset asiat, jotka edesauttavat asiakaslupauksen todentumista. Jotta varhaiskasvatuksen sisällöt todentuvat lapsen arjessa, tarvitaan kuvaus lapsen esimerkkivarhaiskasvatuspäivästä (lapsen päivän polku), jonka avulla voidaan tarkastella suunnitelman kiinnittymistä lapsiryhmän arkeen.  

Muotoilun hyötyjä

Asiakkaille

Kun palvelu on hyvin muotoiltu, asiakkaat ovat tyytyväisiä.

Hyvin muotoiltu palvelu auttaa asiakasta ymmärtämään ja mahdollistaa myös ennakoinnin.

Palvelumuotoilu perustuu asiakaslähtöisyyteen, jossa asiakasymmärryksen kautta palvelua kehitetään asiakasempatia huomioiden.

Asiakaslähtöisen palvelun kehittäminen on yhteiskehittämistä, johon otetaan mukaan asiakkaat sekä henkilöstöä organisaation eri tasoilta.

Asiakaslähtöisessä varhaiskasvatuksessa huomioidaan asiakasosallisuus (lapsen sekä huoltajan näkökulmat) joka päivä mm. kohtaamisissa, varhaiskasvatuspäivän eri vaiheissa sekä tieto-osallisuuden tarjoumin.

Varhaiskasvatushenkilöstölle

Selkeät ja hyvin muotoillut asiakaslähtöiset prosessit ja materiaalit:

  • toimivat henkilöstölle perehdytysmateriaalina - kun henkilöstö tietää, millaisia palvelulupauksia varhaiskasvatuspalvelu sisältää (esim. päivä- tai vuositasolla), auttaa se oman ryhmän toiminnan asiakaslähtöistä (vasun mukaista) suunnittelua ja toteuttamista
  •  auttavat henkilöstöä asiakasyhteistyössä - kun asiakkaat tietävät, mitä palvelu sisältää, vältytään varhaiskasvatuksen arjessa turhilta oletuksilta ja väärinymmärryksiltä
  • auttavat henkilöstöä muistamaan ja toteuttamaan arjessa yhdessä sovittuja toimintatapoja (esim. huoneen taulut)
  •  auttavat henkilöstöä sekä sijaisia onnistumaan ja varmistamaan tasalaatuisen varhaiskasvatuksen myös poikkeustilanteissa

Palveluntarjoajalle

Hyvin muotoiltu palvelu on taloudellisesti kannattava ja tehokas - keskitytään asiakkaiden kannalta olennaisimpaan.

Strateginen muotoilu auttaa ennakoimaan - muotoilun keinoin voidaan tehdä näkyväksi palvelun nykytila sekä tulevaisuuden skenaariot.

Hyvin toimiva palvelu, jossa on selkeät ja tarkoituksenmukaiset asiakaslähtöiset prosessit, on myös veto- ja pitovoimatekijä henkilöstölle.

Selkeä ja ymmärrettävä palvelu lisää asiakkaiden tasa-arvoisuutta.  

Palvelumuotoilun avulla lisätään osallisuutta - kun palvelussa huomioidaan asiakasempatia, henkilöstön ja palveluntarjoajan näkökulmat, kaikki osapuolet voivat kokea oman osansa palvelussa tarkoituksenmukaiseksi ja merkitykselliseksi.

Muotoillaan varhaiskasvatusta